Comité d’Ètica, Garanties i Contrafurs (CEGC)

El Comité Ètic de Garanties i Contrafurs (CEGC) és l’orgue del que es dota el partit  per a garantisar els drets dels afiliats, resoldre els conflictes entre els òrguens i els afiliats, mantindre la disciplina interna de conformitat en lo establit en estos Estatuts, velar per la transparència i correcta aplicació dels presents Estatuts i demés llegislació aplicable en totes les actuacions dels òrguens del partit, i realisar el control dels presuposts i contes del partit . Eixercix, ademés, com a orgue consultiu d’interpretació i integració dels Estatuts i els distints reglaments del partit, sense perjuí de les competències definitives que, sobre esta matèria, li corresponen al Consell Eixecutiu.

El CEGC estarà integrat per un President, un Secretari i quatre (4) vocals elegits pel Congrés que, en ningun cas, podran formar part de la Junta dels Tretze. Serà membre de ple dret d’est orgue el Contador o Tesorer (Administrador General) nomenat pel Consell dels Cinquanta.

El CEGC elaborarà el seu propi Reglament de funcionament que, per a ser vàlit, haurà de ser aprovat pel Consell dels Cinquanta. Este reglament haurà de contindre els procediments per mig dels quals funcionarà en  l’eixercici de les seues atribucions estatutàries. En tot cas, estos procediments hauran de respectar els següents principis:

a) Lliure Accés de qualsevol afiliat o simpatisant per a iniciar qualsevol reclamació, impugnació o solicitut.

b) Llibertat de forma en la presentació de la solicitut, reclamació o impugnació.

c) Immediatea en la resolució, no podent excedir la resolució del procediment el determini d’un més.

 

El Comité Ètic de Garanties i Contrafurs té les següents funcions:

a) Garantisar els drets reconeguts pels Estatuts del partit als militants per mig de la resolució dels recursos establits reglamentàriament, podent obrir periodos provatoris ans de la resolució.

També resoldrà les queixes en ampar presentades per a les que resulte competent el Comité Ètic i de Garanties, és dir, les presentades directament o en primera instància si l’orgue al que s’atribuïx la vulneració és la Junta dels Tretze o en segona instància si l’ampar no és otorgat per la Junta dels Tretze front a supostes vulneracions comeses pel restant dels òrguens del partit .

b) Emetre dictàmens vinculants a solicitut dels diversos òrguens colegiats del partit  o d’ofici.

c) Eixecutar les funcions i competències que li atribuïx la Normativa Reguladora de càrrecs Públics en lo relatiu a comportament d’estos.

d) En caràcter general, supervisar i controlar les situacions patrimonials dels càrrecs orgànics de Valéncia Unida, (Llei 3/2015) i les activitats econòmiques dels càrrecs públics electes o designats per Valéncia Unida. aixina com  sobre les seues incompatibilitats.

e) Garantisar el compliment de la política de protecció de senyes, la Llei de transparència, i l’artícul 31 bis del CP en matèria de prevenció de riscs penals. Solucionant les possibles contingències derivades de les normatives d’estes matèries.

f) Expressar-se a través d’advertències o recomanacions, d’ofici o a instància de la Junta dels Tretze, sobre matèries o circumstàncies d’interés per al partit. En especial, en matèries de bon govern, calitat democràtica i lluita contra la corrupció. Estes advertències o recomanacions podran ser públiques per a general coneiximent.

g) Eixercir qualsevol atra competència que li siga atribuïda pels Estatuts, els Reglaments i el Còdic Ètic, aixina com aquelles atres tasques que li encomane els òrguens de direcció del partit .

h) Supervisar el compliment del Còdic ètic de conducta i de la llegislació vigent a tots els nivells, recebir i gestionar les denúncies rebudes en el canal ètic dispost a tal fi i aplicar en son cas el Reglament de règim intern i derivar en son cas a uns atres òrguens jurisdiccionals si hi haguera indici de criminalitat o infraccions molt greus.

i) Crear, gestionar i dirigir el Consell de transparència bon govern i calitat democràtica que serà d’àmbit nacional.

És l’organisme independent encarregat de promoure la transparència de  l’activitat pública del partit, velar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l’eixercici del dret d’accés a l’informació pública i garantisar l’observància de les disposicions de bon govern. Depenent del Comité Ètic de Garanties i Contrafurs.

j) Crear, gestionar i dirigir el Consell nacional d’inteligència i inteligència prospectiva i compliment normatiu que serà d’àmbit nacional.

Se tracta d’un orgue que es dedica a l’estudi de les causes tècniques, científiques, econòmiques i socials que acceleren l’evolució del món modern, i la previsió de les situacions que podrien derivar-se de les seues influències conjugades, aixina com  garantisar el compliment llegal de totes les obligacions del partit. Se tractarà d’un orgue dependent del Comité Ètic de Garanties i Contrafurs.

El I Congrés de VLC Unida es celebrarà, en dia, hora i lloc que s’indicaran en el seu moment, entre els mesos de sept-oct-nov de 2021: en ell  s’elegiran els membres dels òrguens de govern, eixecutiu i de control de VLC Unida.