Quí som

Valéncia Unida es configura com una formació política transversal, integradora, independent, valencianista, ecologista, vertebradora del territori i plenament al servici de la ciutadania de la Comunitat Valenciana, que vol impulsar la transformació i la prosperitat social, econòmica i cultural del poble valencià; respectuó en les previsions de la Constitució espanyola i de la Llei Orgànica 6/ 2002, de 27 de juny de Partits Polítics (LOPP).

La transversalitat de la formació atén a la superació de la divisió política clàssica en pro d’incorporar als nostres programes i propostes tot allò que considerem objectivament benefició per a la societat valenciana sense atendre al seu orige ideològic. Per tant, nos definim com una formació política de base ideològica social i lliberal.

L’independència de la formació ve determinada perque nos presenten davant de la societat valenciana com una opció política molt necessària, nova, distinta i diferenciada de qualsevol atra solució política plantejada en este moment per qualsevol dels partits existents.

Manifestem obertament ser l’única opció política de ADN valencianiste, venint al panorama polític autonòmic valencià, nacional i europeu a priorisar en autenticitat i a tots els nivells, sense obediències externes ni hipoteques, els interessos de la ciutadania valenciana, resultant qüestions instintives i irrenunciables per a nosatros la defensa, recuperació i valoració de tots i cada u dels factors que componen el genuí corpus sociocultural, llingüístic, històric, econòmic i identitari valencians, i la reivindicació de les infraestructures, fondos, inversions i proyectes colectius que nos proyecten territorial, econòmica i socialment a les posicions de liderage i rellevància mereixcudes segons les nostres injustament valorades aportacions, i perque creem que la prosperitat i l’esplendor del poble valencià és un imprescindible catalisador de la prosperitat d’Espanya en el seu conjunt.

El valencianisme a tots els nivells és i serà, per tant, el leit motiv inspirador de la formació, i creem fermament que este ha d’amerar tots els àmbits de l’actividad política, econòmica, social i cultural en tots els entorns de participació i institucionals.

El retorn del valencianisme a les institucions de la mà de la nostra formació no serà efímer ni a qualsevol preu, per ad açò l’organisació velarà especialment per a que els seus representants estiguen a l’altura de les circumstàncias: la valenciania, l’integritat, l’honestitat i la vocació de servici seran valors rectors de les persones que representen a la formació, i l’adequada formació d’estos representants serà una màxima per al nostre partit. La nostra proposta té vocació perenne i determinant en els futurs governs de les institucions valencianes, espanyoles i europees. Per a conseguir la consolidació de la nostra proposta política seleccionarem, formarem i valoriaarem a les persones de l’organisació segons criteris objectius, capacitats i alineació en el nostre mapa de valors.

Valéncia Unida s’ajusta en la seua organisació, funcionament i activitat als principis democràtics i a lo dispost en la Constitució i en les lleis. Els Estatuts del partit seran moldeables i canviants, ajustant-se a les necessitats que la societat valenciana demane, aixina com les normes organisatives que dessenrollen les previsions estatutàries, estaran permanentment alineades en les previsions normatives i jurisprudencials més innovadores.

La transparència, el bon govern i la lluita contra la corrupció, són els nostres pilars per a la consecució de la tan sesijada calitat democràtica. VALÉNCIA UNIDA no renuncia a la millora del conjunt de la ciutadania de tota Espanya dins del marc europeu.