¿Per qué Valéncia Unida?

01

Perque no existix ningun partit d’obediència i matriu netament valenciana en representació en les institucions europees, nacionals, autonòmiques ni provincials.

02

Perque en els partits de matriu nacional, per construcció, els interessos i les necessitats de la societat valenciana sempre acaben confrontant en la seua pròpia acció política i en els dictats propis de les seues direccions nacionals, posant per davant eixos dictats al benefici majoritari del poble valencià, per tant se mostren sistemàticament incapaços de donar resposta específica als problemes de la ciutadania valenciana, fent promeses electorals que acaben sempre caent en sac foradat.

03

Perque el sistema electoral espanyol i els resultats de les últimes décades han creat un statu quo en el que els grans partits nacionals sempre depenen de forces polítiques autonòmiques per a configurar governs, i les formacions polítiques d’ideología nacionalista (catalanes i vasques) sempre són determinants en eixos governs, creant situacions d’agravi comparatiu en el restant de comunitats autònomes.

04

Perque el fet que el nacionalisme català siga determinant en la configuració dels recents governs nacionals és, encara més, del tot perniciós per a la Comunitat Valenciana, puix estes forces polítiques tenen interessos d’índole expansionista – imperialista a tots els nivells- ademés de competir, inclús de manera deslleal, a nivell comercial, econòmic, turístic, d’infraestructures, de celebració d’events… I els grans partits contribuïxen ad açò, en ocasions per omissió, i unes atres per elecció.

05

Perque no podem seguir tolerant en silenci que els diners de tota la ciutadania siguen sistemàticament balafiats en irrellevàncies, caprichos, veleïtats, manteniment de rets clientelars, polítiques sectàries, subvencions a dit, enchufes, pràctiques de nepotisme, errors de gestió i corrupteles, i més encara quan l’actual crisis econòmica requerix més que mai responsabilitat, imaginació, diligència i racionalitat en el gasto públic. 

06

Perque l’eix de l’acció política han de ser les persones, els ciutadans, i no l’aplicació de clichés ideològics o polítiques de copiar i apegar.  L’esnobisme, el postureig i l’alienació no poden tindre cabuda en la política: les institucions i els diners de la ciutadania necessiten ser gestionats per persones responsables, compromeses, en experiència laboral prèvia i lleals ad esta terra i a les seues gents.

07

Perque un autèntic i ple valencianisme polític fa massa temps que no té representació institucional. Per açò, VLC Unida assumix el testic d’aquell valencianisme que conseguí representar i defendre els interessos valencians en Europa, Madrit, Corts Valencianes, diputacions i tants ajuntaments, i l’elevarà, en la força de la renovació, de la mà de persones dedicades intelectual i emocionalment, a tots els nivells, per a conseguir que la veu de la societat valenciana siga escoltada i respectada en tots els àmbits institucionals en els que vosatros, ciutadania valenciana, decidiu otorgar-nos la confiança de representar-vos i defendre els vostres interessos.

08

Perque el valencianisme del sigle XXI serà transparent i incorruptible, o no serà. I per ad açò vertebrarem tots els mecanismes i ferramentes que siguen necessàries per a mantindre VLC Unida com un eixemple d’honradea, llealtat i dedicació, i no com una organisació en la que usualment tenen cabuda persones que acodixen a la política a buscar el seu mig de vida definitiu i a delinquir en quant tenen oportunitat. Qui  s’acoste a VLC Unida en intencions deshonestes en la societat valenciana i la pròpia organisació, topetarà sempre en un mur infranquejable.

09

Perque VLC Unida és la resposta eficaç a la demanda política de persones pràctiques que no s’identifiquen en les formes, procediments, actuacions, discursos ni accions de ningun dels partits actualment representats en les institucions valencianes, persones que simplement volen que eixes institucions siguen gestionades en trellat, en responsabilitat, que s’atenga al desfavorit, que els servicis públics bàsics funcionen correctament, que es permeta als ciutadans prosperar, que no se nos agravie comparativament a nivell autonòmic, i que no se malgasten els diners de tots en comprar voluntats o en pràctiques poc ètiques.

10

Perque no podem perdre ni un segon més en tornar a posar damunt la taula les nostres reivindicacions històriques, sistemàticament ignorades des de fa décades, i unes atres noves, i seguir perdent oportunitats i retrocedint posicions: infraestructures, política hídrica, revitalisació sostenible i reforç dels sectors tradicionals valencians (calcer, joguet, ceràmica, indústria agroalimentària, cantereria, sector agrícola, turisme…) i potenciació dels emergents (logística, tecnològiques i startups, ecosostenibilitat i reciclage, formació…), alvanços socials en matèries de dependència, igualtat i diversitat, protecció davant de l’exclusió i, per supost, tindre una sanitat i un sistema educatiu públics excelents i de primer orde. Prou ya de perdre oportunitats per no estar gestionats per les persones correctes i per la marca política adequada.