Congrés

El Congrés és l’orgue suprem del Partit i com a tal li correspon la màxima funció delliberant i decisòria, sent els seus acorts vinculants i obligatoris per a tots els òrguens i afiliats del Partit.

Funcions

Són funcions del Congrés:

a) Aprovar els Estatuts i les sucessives modificacions d’estos.

b) Elegir i destituir al Síndic en Cap, al Vicesíndic, al Secretari General i als membres del Consell dels Cinquanta (Eixecutiva), Junta dels Tretze i del Comité Ètic de Garanties i Contrafurs del Partit que siguen de la seua competència.

c) Determinar l’orientació general de la política, l’economia, i  l’organisació del Partit i configurar les normes polítiques bàsiques per a la seua direcció.

d) Decidir la dissolució del Partit o la seua fusió en un atre, quan esta implique la desaparició de la seua entitat i personalitat.

Composició

El Congrés està integrat per tots els afiliats del Partit, que hauran de ser degudament convocats. Tindran veu tots els afiliats del Partit, i tindran vot tots aquells que estiguen afiliats en el moment de la convocatòria del Congrés, i estiguen al corrent dels pagaments (o exents d’ells per circumstàncies excepcionals reconegudes per la Junta dels Tretze), en el moment de tancar el cens electoral del Congrés.

Seran elegibles en el Congrés aquells que, complint les condicions que, per a cada cas, establixquen els distints reglaments, siguen majors  d’edat, gogen de plena capacitat d’obrar i tinguen fixada la seua residència en territori valencià, llevat dels casos prevists en l’apartat 4 de l’artícul anterior. Ningun càrrec orgànic podrà ser optat per persona en antecedents penals, ni immers en investigació penal per causa greu o manco greu, per a comprovació d’açò la Junta dels Tretze solicitarà els pertinents informes llegals.

Per a la celebració del Congrés, el Consell dels Cinquanta podrà adoptar un sistema de representació per mig de compromissaris elegits per i entre els afiliats en forma proporcional al número de vots rebuts pel Partit en cada demarcació en que s’estructure i al número d’afiliats existents en elles.

En este cas, el número de compromissaris elegits mai podrà ser inferior al dèu per cent (10%) dels afiliats.

El Consell dels Cinquanta dictarà el Reglament de Constitució i Funcionament del Congrés, en el que es determinaran els aspectes organisatius i funcionals bàsics del desenroll del Congrés, com ara a quí li correspon ser compromissari nat per raó del seu càrrec en el partit; i qué haurà d’arreplegar, de manera obligatòria, el mecanisme apropiat que garantise la participació i rèplica dels assistents al Congrés en els diferents punts de l’orde del dia aprovat.

Convocatòria

El Congrés se reunirà en caràcter ordinari cada tres (3) anys, prèvia convocatòria del Síndic en Cap remesa a tots els seus integrants junt en  l’orde del dia, la data i l’hora, i el lloc a on se va a celebrar, a lo manco en quinze dies d’antelació, i a soles podrà ser alvançada o retardada un màxim de 6 mesos, prèvia autorisació del Consell Eixecutiu, atenent sempre a criteris d’oportunitat política que hauran de ser aprovats a proposta del Consell dels Tretze. 

El Congrés se reunirà en caràcter extraordinari quan ho decidixca el President o quan ho solicite el 50% dels membres del Partit, o ho acorde el Consell dels Cinquanta.

En estos dos últims suposts, el Congrés extraordinari haurà de celebrar-se en el determini màxim de dos (2) mesos des de la solicitut de reunió o presa d’acort, sent sempre convocat pel Síndic en Cap, junt en l’orde del dia, la data, l’hora, i el lloc a on se vaja a celebrar, a lo manco en quinze (15) dies d’antelació.

Constitució

El Congrés quedarà vàlidament constituït quan concórrega la majoria absoluta dels seus integrants en primera convocatòria, i en els presents en segona convocatòria.

Podran ser convidats a assistir al Congrés, sense veu ni dret a vot, els representants d’uns atres partits polítics. També podran ser convidats representants d’entitats, organisacions i associacions de distints sectors i àmbits territorials. La decisió de procedir a convidar ad alguna de les persones o colectius anteriors correspon a la Comissió d’Organisació del Congrés.

Acorts

Els acorts del Congrés s’adoptaran per majoria simple dels vots, si be es requerirà majoria absoluta dels presents i inclusió en l’orde del dia dels següents acorts:

 a) Dissolució o fusió del Partit.

b) Aprovació o modificació dels Estatuts.

c) Nomenament i cessació del Síndic en Cap, Vicesíndic, Secretari General i membres del Consell dels Cinquanta, Consell dels Tretze, i Comité ètic de Garanties i Contrafurs. 

El I Congrés de VLC Unida es celebrarà, en dia, hora i lloc que s’indicarà en el seu moment, entre els mesos de sept-oct-nov de 2021: en ell  s’elegiran els membres dels organs de govern, eixecutiu i de control de VLC Unida.