Organisació

Valéncia Unida és un proyecte polític que naix de:

a) El reconeiximent de les problemàtiques de tota classe que patix la Comunitat Valenciana i la seua ciutadania des de fa décades, que s’estan perpetuant i són més greus a cada minut sense que cap de les actuals forces polítiques tinga arguments per a solucionar.

b) L’inquietut que provoca en els professionals (empresaris, agricultors, economistes, juristes, experts en marketing, treballadors qualificats per conte alié, meges, filòlecs, consultors empresarials…) que componen el seu equip promotor l’inexistència d’una resposta política que proponga solucions des d’una perspectiva autonomista–valencianista a tota la problemàtica mencionada.

Una volta reconeguts els problemes a abordar, i acordat que la millor manera de servir als interessos d’esta terra i de les persones que en ella habiten és l’acció política, amerada d’un inqüestionable ADN valencianiste, i acompanyada en uns impermeables valors de llealtat, honradea i pragmatisme, se mamprén a treballar en la construcció de la marca, propostes, estudis i programes, i es mamprenen tots els tràmits administratius per a la llegalisació i posta en marcha del proyecte polític. 

VLC Unida naix en vocació de permanència, de ser el proyecte polític autonomiste valencià definitiu, un llegat dels seus promotors al poble valencià que perpetue la presència institucional i la posta en valor del valencianisme polític i l’allunte d’erros passats, d’abraços de l’orso, de qualsevol política o acort que no suponga un be objectiu per al poble valencià i nos defenga a tots els nivells de qualsevol injerència, intent assimilacioniste o anexioniste, mentira històrica o agravi comparatiu. 

El 29 de juliol de 2020 se firmaren els estatuts de VLC Unida davant de notari. El 8 d’octubre de 2020 s’afegiren als estatuts vàries modificacions, entre unes atres, sobre transparència i bon govern -molt important per a nosatros-. I el 12 de novembre de 2020, VLC Unida queda definitivament inscrita en el Registre Nacional de Partits Polítics.

L’orgue provisional de govern de VLC Unida, encarregat de gestionar  l’organisació fins a la celebració del I Congrés (sept-oct 2021), el componen:

Jurat en Cap (presidència):
Vicent González-Lizondo Sánchez

Secretaria General:
Chimo Gea Abad

Tesoreria:
Ferran J. Chiva Palomares

Vocal 1:
Voro López Verdejo

Vocal 2:
Yolanda García Sáez

Vocal 3:
(manté privacitat)

Vocal 4:
(manté privacitat)

Vocal 5:
(manté privacitat)

Vocal 6:
(manté privacitat)

Vocal 7:
Rubén Colomer Flos

Vocal 8:
(manté privacitat)

 

Els òrguens de govern de VLC Unida són els següents:

Congrés
Junta dels Tretze (J-13)
Consell dels Cinquanta (C-50)
Comité Ètic de Garanties i Contrafurs (CEGC)