Document d’afiliació

La solicitut se pot entregar de dos formes:

a) De manera presencial a qualsevol persona ya afiliada per a  que la faça aplegar a la Secretaria d’Afiliació.

b) Reomplint el PDF editable en les senyes requerides, guardant els documents ya reomplits i adjuntant-los a un correu electrònic que s’haurà de remetre a afiliats@valenciaunida.es.

En tot cas, la Secretaria d’Afiliació té un determini màxim de dos mesos per a  respondre afirmativa o negativament a l’interessat a la solicitut d’afiliació. L’aportació de dos avals de ya militants de VLC Unida en este moment no és requisit imprescindible, si be la Secretaria d’Afiliació de VLC Unida es reserva adicionalment la potestat de solicitar-los en cas de considerar-los rellevants.

SEPA Valéncia Unida

Afiliació y membresia de Valéncia Unida

1.- Podrà ser afiliada de Valéncia Unida qualsevol persona major d’edat, en independència de la seua nacionalitat, que no tinga restringida la seua capacitat d’obrar. La solicitut d’afiliació implica el compromí respecte al partit de

a) Acceptar els seus principis ideològics.

b) Complir i fer complir els seus Estatuts, en els reglaments que els desenrollen i els acorts dels seus òrguens directius competents, aixina com els còdics ètics de conducta. 

c) Pagar la quota d’afiliació.

2.- La persona que desige formar part del partit ho farà en calitat d’Afiliat o simpatisant. 

3.- S’entendrà per afiliat ad aquella persona física que decidix inscriure’s en el partit i accepta els drets i obligacions  que recauen sobre dit títul.

 4.- S’entendrà per simpatisant ad aquelles persones físiques o jurídiques que, per afinitat ideològica, decidixquen participar en el proyecte polític del partit sense afiliar-se.

De l´admissió dels afiliats

1.- La condició de persona afiliada s’adquirirà prèvia solicitut presentada, segons model oficial, en qualsevol sèu de la formació o per via electrònica. El determini per a  resoldre sobre el procés        d’afiliació serà d’un (1) més com a màxim. Passat este temps, si el solicitant no obtinguera contestació, esta quedarà desestimada. En qualsevol cas, la Junta dels Tretze, si és admesa la solicitut, haurà d’inscriure a la persona interessada en la base de senyes de les persones afiliades.  

Se permetrà l’afiliació en qualsevol dels consells locals existents (demarcacions), a instàncies de la persona interessada. La movilitat de la persona afiliada a un atre consell requerirà escrit motivat, indicant les  causes de la seua solicitut de trasllat. El trasllat se resoldrà en el determini d’un més i requerirà informe favorable i motivat dels dos consells locales implicats, és dir, l’agrupació a la que pertany la persona afiliada i l’agrupació a la que es desija traslladar. 

2.- La solicitut implica l’adhesió a l’ideologia, programa i fins del partit i l’obligació de complir els Estatuts i directrius establides pels òrguens competents del partit. 

3.- El Consell dels Tretze sometrà al Consell Eixecutiu per a  la seua aprovació, velant per la  seua actualisació periòdica, unes normes sobre el procediment d’ingrés en el partit, aixina com els requisits mínims exigibles als afiliats per a  formar part dels diferents òrguens del partit. 

4.- La Comissió Permanent (Consell dels Tretze) sometrà a l’aprovació del Consell Eixecutiu el model d’organisació del partit en unes atres Comunitats Autònomes i països, fixant la composició dels seus òrguens de govern, funcionament i règim d’acorts

Drets i deures dels afiliats

1.- Tots els afiliats de Valéncia Unida tenen els mateixos drets i deures, i més concretament: 

a) A participar en les  activitats del partit i en els òrguens de govern i representació, a eixercir el dret de vot, aixina com assistir al Congrés del partit, d’acort als presents Estatuts.

b) A ser electors en els processos electorals interns que es celebren.

c) A ser informats sobre la composició dels òrguens directius i d’administració, o sobre les  decisions adoptades pels òrguens directius, sobre les  activitats realisades o sobre la situació econòmica.

d) A impugnar els acorts dels òrguens del partit que consideren contraris a la llei o als presents Estatuts, acodint al CEGC en els térmens establits en l’artícul 19.2 d’estos Estatuts. 

e) A acodir al Comité Ètic de Garanties i Contrafurs en defensa dels drets reconeguts per la llei i en tots aquells casos que estatutàriament s’arrepleguen per a  la salvaguarda d’estos.

 2.- A soles podran ser titulars dels òrguens del partit o càrrecs orgànics d’estos qui, complint les  condicions  que, per a  cada cas, establixquen els distints reglaments, siguen majors d’edat, gogen de plena capacitat d’obrar i tinguen fixada la seua residència en territori valencià, llevat dels casos prevists en l’apartat 4 de l’artícul anterior. Ningun càrrec orgànic podrà ser ocupat per persona en antecedents penals, ni immers en investigació penal per causa greu o manco greu. 

3.- tots els afiliats tindran dret a impulsar el compliment dels fins del partit per mig de la presentació d’iniciatives, la dedicació voluntària de la seua activitat personal i l’aportació de contribucions  econòmiques; a manifestar la seua opinió i expressar les seues sugerències i queixes davant dels òrguens del partit competents, a ser informats i conéixer les  activitats i règim econòmic del partit, i a ser elector i elegible en els térmens plasmats en estos Estatuts i conforme a les  normes que els desenrollen. 

4.- Són deures fonamentals dels afiliats el respectar lo dispost en els Estatuts de Valéncia Unida i les  lleis, colaborar activament en la realisació dels fins i del programa del partit, complir els acorts vàlidament adoptats pels òrguens rectors del partit, contribuir al prestigi del partit per mig de la seua ordenada conducta individual. 

5.- Serà causa de pèrdua de la condició d’afiliat, la renúncia escrita a tal condició, l’expulsió estatutària acordada, el falliment i l’incapacitat d’obrar declarada per sentència ferma.

 6.- Els afiliats hauran de pagar les quotes que establixca el Consell dels Cinquanta (Eixecutiva del partit).

Quotes d´afiliat (actualisació abril 2021)

Quota general d’afiliat: 10€ / més 

Quota per a  desocupats, jubilats i pensionistes: 5€ / més 

Quota estudiant: 5€ / més